தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

நிறுவனத்தின் இடம்

IMG_0602
IMG_0603

தொழிற்சாலை காட்சிகள்

IMG_0620
IMG_0616
IMG_0622
IMG_0609
IMG_0607
IMG_0605
IMG_0623
IMG_0625
IMG_0629
IMG_0613
IMG_0614